Archief

Bedrijfsopvolgingsregeling bij verhuur onroerend goed niet vanzelfsprekend

dinsdag 25 februari 2014

Het erven van aandelen in een of meer bv’s die woningen verhuren komt weliswaar niet elke dag voor, maar het is wel een gecompliceerde erfenis. Zo moet bepaald worden of degene die de aandelen erft een onderneming in materiële zin drijft, dat wil zeggen een onderneming die actief opereert om winst te behalen. Daarvoor moet de vraag beantwoord worden of de behaalde winst meer is dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. Als dat zo is, dan geldt namelijk de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Dat scheelt de erfgenaam veel geld.

Gevolgen onjuiste ingebrekestelling

dinsdag 25 februari 2014

Overeenkomsten waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd bevatten meestal ook een boeteclausule als één van partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Belangrijk onderdeel van een dergelijke clausule is de wijze waarop de nalatige partij in gebreke moet worden gesteld. In afwijking van de wettelijke regeling wordt in schriftelijke overeenkomsten dikwijls aan de nalatige partij nog termijn worden gegund, waarbinnen hij alsnog aan zijn verplichting kan voldoen.

Aanspraken polis levensverzekering bij echtscheiding niet verdeeld

dinsdag 25 februari 2014

Bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap na echtscheiding is het gebruikelijk dat partijen in een echtscheidingsconvenant regelen welke gemeenschappelijke zaken moeten worden verdeeld en aan wie deze worden toegedeeld.

Kortere partneralimentatie na scheiding in zicht

dinsdag 25 februari 2014

De duur van de partneralimentatie staat op de tocht. De Tweede Kamer vindt in meerderheid dat deze kan worden ingekort. In het initiatief-wetsvoorstel wordt de duur van de partneralimentatie teruggebracht van twaalf naar vijf jaar. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan. De gedachte achter het wetsontwerp vindt brede steun, maar de uitwerking daarvan niet.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap na crematie

dinsdag 25 februari 2014

De vraag of een biologisch, niet erkend kind ook erfgenaam kan zijn, wordt met enige regelmaat gesteld. Het antwoord op de vraag is in beginsel ontkennend. Toch kan zowel de vader als het kind daar verandering in brengen.

De biologische vader die zijn kind toch wil laten erven, kan het kind in zijn testament opnemen. Het biologische kind dat graag wil erven maar op een onwillige vader stuit, kan het vaderschap via de rechter laten vaststellen. Dit is geen eenvoudige procedure. De vaststelling van het vaderschap werkt dan terug tot het moment van de geboorte van het kind.

Wetsvoorstel afschaffing huisvestingsvergunning

dinsdag 18 februari 2014

Door gemeenten worden vaak regels gesteld aan het gebruik van koop- en huurwoningen. Zo probeert een gemeente te voorkomen dat woningen worden gebruikt voor recreatieve doeleinden of geeft de gemeente bij de uitgifte van bouwkavels voorrang aan ouderen, starters of personen die een sociale – en/of economische binding hebben met de gemeente.

In tijden van schaarste op de woningmarkt was dit onder meer voor de gemeenten een middel om de eigen inwoners voorrang te verlenen bij aankoop of huur van een woning.

Echtscheiding en doorbetaling zakelijke lasten

dinsdag 18 februari 2014

Na echtscheiding ontstaat er vaak een situatie waarin één van de partners in de voormalige echtelijke woning blijft wonen in afwachting van de verkoop van het pand. Moeten in dergelijke situaties de zakelijke lasten zoals onroerende zaakbelasting en waterschapslasten worden voldaan door degene die in de woning verblijft?

Curatoren, bewindvoerders en mentoren moeten aan kwaliteitseisen voldoen

dinsdag 18 februari 2014

Curatoren, bewindvoerders en mentoren die drie of meer personen onder hun hoede hebben moeten voortaan aan kwaliteitseisen voldoen. De wet waarin dat geregeld wordt is op 1 januari 2014 ingegaan, de regels voor kwaliteitseisen gaan per 1 april 2014 in. Voor enkele categorieën curatoren en bewindvoerders gelden vrijstellingen.

Melding eigenwoningschuld

dinsdag 18 februari 2014

Wie ná 2012 een eigenwoninglening heeft afgesloten bij een familielid of bij de eigen bv moet hierover informatie verstrekken aan de Belastingdienst, om voor renteaftrek in aanmerking te komen.

Bewindvoerder schenkt aan zichzelf

dinsdag 18 februari 2014

Bij het maken van een testament wordt soms een bewindvoerder aangesteld. Meestal is degene die het testament maakt dan bang dat de erfgenaam niet verstandig met zijn erfenis om zal gaan. Bijvoorbeeld omdat de erfgenaam nog jong is, maar soms ook omdat de erfgenaam om andere redenen niet in staat is om geldzaken te behartigen.

Pagina's